Darmowa gra+ prezent

Zostań zawodowym ?o?nierzem Warface!

Zaci?gnij si? do armii z?o?onej z ponad 85 000 000 graczy
Medyk

Ten ?o?nierz jest szczególnie skuteczny z bliskiej odleg?o?ci ze wzgl?du na niszczycielskie obra?enia i minimalny rozrzut podczas ostrza?u na krótkim dystansie.

U?ywa g?ównie strzelb, które zadaj? obra?enia na du?ym obszarze, zwi?kszaj?c ryzyko zranienia wroga.

Medyk u?ywa apteczek do przywracania zdrowia i ma defibrylator do o?ywienia sojuszników.

Strzelec

Strzelec jest najbardziej skuteczny na ?rednim dystansie ze wzgl?du na dobrze wywa?one obra?enia, szybkostrzelno?? i odrzut broni g?ównej.

?o?nierz u?ywa zarówno karabinów szturmowych, jak i lekkich karabinów maszynowych. Te ostatnie s? szczególnie przydatne w fabularnych operacjach specjalnych.

Strzelec posiada dodatkowe zapasy amunicji, które wykorzystuje w bitwie. Mo?e równie? uzupe?ni? amunicj? cz?onków swojej dru?yny.

SED

SED mo?e samodzielnie wspina? si?, zajmowa? korzystne pozycje i strzela? z d?ugich serii.

Jest wyposa?ony w ci??ki karabin maszynowy i granatnik, który nie tylko zadaje obra?enia eksplozj? pocisków, ale tak?e o?lepia wrogów.

Jest trwa?y i silny, ale powolny. Nie mo?na go przewróci?. SED mo?e wspina? si? na wysokie miejsca bez pomocy wspó?towarzyszy.

In?ynier

In?ynier jest szczególnie skuteczny na bliskich i ?rednich dystansach dzi?ki zrównowa?onej szybkostrzelno?ci, obra?eniom i odrzutowi broni.

Aby zastrzeli? przeciwnika, u?ywa broni o szybkim ostrzale – pistoletu maszynowego.

Odnawia tak?e opancerzenie w?asne i cz?onków dru?yny, reaktywuje uszkodzone dyski SED, szybko rozbraja i podk?ada bomby.

Snajper

Snajper jest szczególnie skuteczny na d?ugich i ?rednich dystansach ze wzgl?du na niszczycielskie obra?enia zadawane przez karabiny o wysokiej precyzji.

Jest wyposa?ony w pó?automatyczne, automatyczne karabiny snajperskie i obrotowe karabiny samopowtarzalne.

Ten ?o?nierz posiada min? przeciwpiechotn? do os?aniania ty?ów, jest w stanie unieruchomi? cel, powalaj?c go na ziemi?.

Ekscytuj?ce misje PvE

[Syberia-Rosja] Zimny Szczyt

Ca?y górski region Syberii znikn?? z radaru. Wszystkie próby przenikni?cia ekranu zakończy?y si? niepowodzeniem. Wygl?da na to, ?e Blackwood wybudowa? baz? w sektorze. B?dziemy musieli tam wyruszy?.

[Europa Wschodnia] Cybernetyczna Horda

Europ? Wschodni? zala?a fala ofiar nieudanych eksperymentów na ludziach. Wyeliminuj hordy wrogów eskortuj?cych pojazd EMP do laboratorium, w którym powstaj? nowe potwory. Ludzko?? jest w niebezpieczeństwie – czy zdo?asz j? ocali??

[Africa] Earthshaker

Oddzia? jest rozmieszczony w aktywnym wulkanie! ?le wygl?daj? odczyty aktywno?ci sejsmicznej. Istniej? powody, by s?dzi?, ?e w o?rodku badawczym Blackwood jednostka Warface b?dzie musia?a zmierzy? si? z czym? ca?kiem nowym.

[Egypt] Anubis

Oddzia? Warface rusza do Afryki, aby powstrzyma? pot??ny atak si? Blackwood. ?o?nierze maj? zapobiec wystrzeleniu rakiety balistycznej celuj?cej w obiekty cywilne, zatopi? okr?t podwodny i czeka? na dalsze instrukcje.

[Ba?kany] Blackshark

Nasz wywiad poinformowa? nas, ?e w Europie Wschodniej powstaje wie?owiec. Zadaniem Warface jest uwolnienie zak?adników i zniszczenie drapacza chmur poprzez wysadzenie gmachu, zanim zostan? aktywowane g?ówne systemy bezpieczeństwa.

[USA] Lodo?amacz

Miarka si? przebra?a. Wróg jest zdeterminowany, aby zlikwidowa? nasz? jednostk?, niszcz?c baz? Warface. Twoja dru?yna uderzy wroga na flankach, podczas gdy g?ówne si?y b?d? broni? kwatery g?ównej.

[Ukraina] Czarnobyl

Blackwood opracowuje projekt super?o?nierza. Upiorne eksperymenty na ludziach prowadzone s? w ogromnym wie?owcu w Prypeci. Oddzia? Warface zostanie rozmieszczony w opuszczonym mie?cie Czarnobyl, aby odkry? jego mroczne tajemnice.

[Pacyfik] Wschód

Nowe jednostki wroga, ekscytuj?ca fabu?a pe?na zwrotów akcji i zapieraj?ce dech w piersiach autentyczne lokalizacje. Przygotuj si? na ryzykown? gr? – kieruj si? gr? zespo?ow?, aby zwyci??y? walki i zobaczy? kolejny wschód s?ońca.

[MARS] Mars

Blackwood zamierza wykorzysta? bakterie z Marsa w projekcie super?o?nierza. Steruj robotami wroga, aby uratowa? kolonistów, i spal to miejsce w radioaktywny popió?. Uwa?aj na robaki, na Czerwonej planecie a? roi si? od stworzeń.

[Pacyfik] Hydra

Blackwood przej?? Warface i agenta Nod?. Eurosojusz nie mo?e pomóc przez nieustanny ostrza? artyleryjski z mobilnej bazy morskiej wroga ?Hydra”. Twoja elitarna dru?yna dosta?a si? tam. Odeprzyj maksymaln? liczb? hord wroga.

69°18'09.3"N 122°48'06.8"E
45°38'48.1"N 26°24'37.3"E
0°28'28.7"N 21°43'56.6"E
30.0131° N, 31.2089° E
43°41'16.1"N 22°55'30.4"E
47°43'20.3"N 123°53'21.2"W
51.4045° N, 30.0542° E
39°09'17.9"N 148°56'12.9"E
RA 18h 2m 13s | Dec -23° 39′ 5″
37°48'10.3"N 150°41'32.7"E

10 trybów PvP!

Pod?ó? bomb?
Deathmatch dru?ynowy
Szturm
Demolka
Przej?cie
Dominacja
Polowanie
Battle Royale
Blitz
Ka?dy na ka?dego

Opancerzenie

Bushmaster BA50
Bushmaster BA50 to karabin samopowtarzalny z magazynkiem kalibru .50 BMG. Broń charakteryzuje si? wysok? skuteczno?ci? i do zlikwidowania celu starcza jedno trafienie – r?kawice ani obuwie nie uchroni? na znacznych odleg?o?ciach!
Bushmaster BA50
Bushmaster BA50 to karabin samopowtarzalny z magazynkiem kalibru .50 BMG. Broń charakteryzuje si? wysok? skuteczno?ci? i do zlikwidowania celu starcza jedno trafienie – r?kawice ani obuwie nie uchroni? na znacznych odleg?o?ciach!
Marlin 1894 Custom
Marlin 1894 to tradycyjny karabin d?wigniowy o ?atwej obs?udze i szybkim ostrzale dzi?ki pot??nemu magazynkowi. Ma nowy zamek blokuj?cy i dwucz??ciow? zatyczk?, a tak?e ulepszony jednocz??ciowy spust i krótki odbiornik.
CZ Scorpion EVO3 A1
Evo3 A1 to w pe?ni automatyczny pistolet maszynowy zoptymalizowany pod k?tem najwy?szej wydajno?ci w zwarciu. Jest lekki, kompaktowy, zwrotny, szybko likwiduj?c tych, którzy staraj? si? unika? ?adunków wybuchowych in?ynierów.
F90 MBR
F90 to lekki karabin szturmowy wyprodukowany przez Thales Australia. Doskonale nadaje si? do u?ycia z si?ami amfibii, umo?liwiaj?c operatorom p?ywanie z broni? i niezawodny ostrza? natychmiast po wyj?ciu z wody.
Fabarm STF 12
Fabarm STF 12 Compact to innowacyjna technologia walki ogniowej na krótkich dystansach i wykorzystanie najnowszych osi?gni?? nauki i materia?ów. Zapewnia niezb?dn? dynamik? we wszystkich elementach do?wiadczenia bojowego.
M60E4
Opracowany w pocz?tkach lat 90. karabin M60E4 to wersja rozwojowa M60E3 Saco Defence. Wyró?niaj? go trzy typy luf i ulepszony podajnik ta?mowy o wi?kszej mocy poboru pozwalaj?cej na ?atwiejsze dostarczanie amunicji.
H&K G28
G28 to pó?automatyczny karabin snajperski, który zapewnia maksymalny skuteczny zasi?g i wysokie prawdopodobieństwo trafienia w pierwszej rundzie do 600 metrów. Broń umo?liwia celny ostrza? celów wielko?ci cz?owieka do 800 metrów.
SAI GRY AR-15
SAI GRY AR-15 to idealny karabin automatyczny do operacji taktycznych i zawodów. To niezawodna broń z oryginaln? luf? Jailbreak oraz rozszerzonym magazynkiem.
Desert Eagle
Desert Eagle to samopowtarzalny gazodynamiczny pistolet o du?ym szkielecie zaprojektowany w USA przez firm? Magnus Research, produkowany g?ównie przez Israeli Military Industries.
S&W M&P R8
S&W M&P R8 to o?miostrza?owy nowoczesny rewolwer taktyczny z magazynkiem na naboje kal. .357 i wyposa?ony w kolimator 1,3X. Rami? ma nowoczesny design, zadaje ?mierciono?ne obra?enia i ma doskona?? celno??.
Glock 18C
Glock 18C to pistolet maszynowy z d?wigni? selekcji ognia, która w pozycji dolnej pozwala na prowadzenie ognia automatycznego. To rozwojowa wersja Glock 17 opracowana na potrzeby austriackiej jednostki antyterrorystycznej.
Mateba Autorevolver
Rewolwer Mateba Model 6 Unica (znany te? jako rewolwer automatyczny Mateba) to przedstawiciel rzadkiego rodzaju rewolwerów automatycznych. Opracowany i produkowany we W?oszech.
Mini UZI
Mini Uzi nale?y do rodziny izraelskich pistoletów maszynowych dzia?aj?cych na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Broń ta jest u?ywana przez si?y policyjne i wojskowe w ponad 90 krajach.
H&K MP5A5 Custom
H&K MP5 to klasyczny pistolet maszynowy opracowany przez in?ynierów z niemieckiej wytwórni broni r?cznej Heckler & Koch GmbH (H&K). ?atwy odrzut, szybkie przybli?enie i wysokie obra?enia gwarantuj? trafienie strza?em w g?ow?.
Kriss Super V Custom
Kriss Super V Custom to niezwykle dok?adny pistolet maszynowy ??cz?cy wysoce technologiczn? konstrukcj? i unikaln? automatyk? z opó?nionym systemem odrzutu. Jest lekki i kompaktowy i oferuje trzy tryby ostrza?u.
AK-12
AK-12 to nowoczesny karabin szturmowy zaprojektowany jako broń ogólnego przeznaczenia dla armii rosyjskiej. Zapewnia dobr? kontrol? odrzutu, jest odpowiedni dla ró?nych rodzajów amunicji i kompatybilny z kilkoma akcesoriami.

?wietna grafika

92午夜免费福利757-丝袜美腿